Monthly Archives: September 2015

Tìm hiểu chung về SSL và TLS Phần 3

ssl1

I.3 Giao thức SSL Record SSL Record Protocol cung cấp 2 dịch vụ cho kết nối SSL:    Confidentiality (tính cẩn mật): Handshake Protocol định nghĩa 1 khóa bí mật được chia sẻ, khóa này được sử dụng cho mã

Tìm hiểu chung về SSL và TLS Phần 2

ssl1

I.2 Kiến trúc SSL SSL được thiết kế để dùng TCP cung cấp 1 dịch vụ bảo mật đầu cuối-đến-đầu cuối đáng tin cậy.SSL không phải là một giao thức đơn mà là 2 lớp giao thức,như minh họa dưới

Tìm hiểu chung về SSL và TLS Phần 1

ssl1

I.1 SSL LÀ GÌ? TẠI SAO SỬ DỤNG SSL 1.SSL là gì? Việc kết nối giữa một Web browser tới bất kỳ điểm nào trên mạng Internet đi qua rất nhiều các hệ thống độc lập mà không có bất