Monthly Archives: July 2014

Bảo mật thông tin máy chủ web

Các hệ thống ứng dụng web không cấu hình bảo mật cẩn thận thường sẽ cung cấp thông tin về loại máy chủ (Apache, IIS, Nginx ) và phiên bản của nó. Đối với người dùng thông thường thông tin